Plan dydaktyczno – wychowawczy szkoły
i nadzoru pedagogicznego
XXV LO im. J. Wybickiego
w Warszawie na rok 2017/2018

 

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn. 31.08.2017

 

1. Akty prawne

2. Koncepcja pracy szkoły na lata 2017-2012:

3. Kierunki realizacji polityki oświatowej

4. Cele szczegółowe pracy szkoły

5. Agendy i dodatkowe czynności

6. Uroczystości, zebrania i dni otwarte

7. Organizacja roku szkolnego 2017/2018

8. Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

9. Rady pedagogiczne

10. Zebrania z rodzicami

 

1. Akty prawne:

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:

- Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);

- Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz.59 i 949.);

- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r, po 60 i 949;

- Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 1189);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;

- Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;

- Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.;

- Zarządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. nr 0, poz. 532);

- Statut Szkoły

- Wnioski z posiedzenia Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2016/2017;

- Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018;

 

2. Koncepcja pracy szkoły na lata 2017-2021:

- XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Warszawie jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów, którzy pragną wykorzystać swoje możliwości intelektualne, społeczne, estetyczne, moralne i zdrowotne.

 

- Nauczyciele, służąc własnym doświadczeniem i wiedzą, wspierają pełny rozwój każdego ucznia, wierzą w jego możliwości, wzmacniają poczucie jego własnej wartości, pomagając mu rozwijać uzdolnienia, pasje i talenty, zachęcają do kreatywności.

 

- Nauczyciele, współpracując ściśle z rodzicami, dążą do wychowania młodego człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, otwartego na potrzebę kształcenia się przez całe życie, przedsiębiorczego, aktywnego, ciekawego świata, świadomego swoich praw   i obowiązków członka społeczeństwa.

 

- Szkoła przygotowuje uczniów do uczestnictwa w dialogu międzykulturowym, międzycywilizacyjnym i międzypokoleniowym oraz do funkcjonowania w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości

 

- Wszyscy członkowie społeczności szkolnej, współpracując i wspierając się, tworzą zgrany zespół pracujący na wizerunek szkoły.

 

- Program pracy i rozwoju XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego obrazuje przewidywany rozwój szkoły i cele stawiane przed placówką w aspekcie wymagań sformułowanych przez państwo wobec szkół i placówek.

 

- Program pokazuje sposób dochodzenia do zakładanych celów w kluczowych obszarach.

 

- Pokazuje także planowane osiągnięcia.

 

- Plany roczne będą precyzyjnie określać konkretne działania.

 

- Realizacja planu rocznego i ewaluacja osiągnięć będzie przedmiotem ewaluacji wewnętrznej, której wyniki posłużą do modyfikacji planów rozwoju szkoły w kolejnych latach. Wypracowanie marki szkoły poprzez stałe podnoszenie jakości pracy szkoły.

- Nauka przez działanie: projekty edukacyjne, aktywne metody nauczania, koła zainteresowań, konkursy.

 

- Podniesienie jakości nauczania: wzrost EWD, wyniki egzaminów maturalnych, liczba absolwentów na uczelniach wyższych.

 

- W obszarze wychowania: otwartość, aktywność, kreatywność, odpowiedzialność, poczucie bezpieczeństwa i empatia.

 

- Współpraca: zespoły nauczycielskie, projekty międzyoddziałowe i międzyszkolne, wolontariat, współpraca z instytucjami i organizacjami.

 

- Promocja szkoły: uaktualnianie strony internetowej szkoły, obecność w mediach społecznościowych, targi edukacyjne, dni otwarte, prasa, obecność na uroczystościach i imprezach dzielnicowych i miejskich.

 

3. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

 1. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 2. Bezpieczeństwo w intrenecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 3. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 4. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 5. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty

4. Cele szczegółowe pracy szkoły:

Analiza celów w oparci o wnioski z nadzoru pedagogicznego , EWD oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej (okres od 2012 r)

Mocne strony szkoły:

 • Znamy swoich uczniów, ponieważ w szkole jest tylko 11 oddziałów,
 • Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie,
 • Sprzyjająca atmosfera, dobre relacje międzyludzkie,
 • Coraz lepsza zdawalność egzaminów maturalnych,
 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów,
 • Zaangażowanie i wysokie kwalifikacje nauczycieli,
 • Współpraca z instytucjami i placówkami,
 • Dobre warunki lokalowe,
 • Kompleks boisk sportowych,
 • Wyposażenie w pomoce naukowe, pracownia komputerowa,
 • Udział w projektach, konkursach,
 • Promowanie szkoły

Słabe strony szkoły:

 • Lokalizacja na pograniczu Warszawy i powiatu otwockiego
 • Niektórzy uczniowie niewytrwali w realizowaniu postanowień i zadań,
 • Małe zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi wśród uczniów,
 • Brak wystarczającej współpracy z rodzicami,
 • Słaba frekwencja uczniów,

Szanse:

 • Odpływ uczniów   ze szkół otwockich,
 • Nowe osiedla, dobra komunikacja,
 • Tradycja szkoły,

Zagrożenia:

 • Rankingi promujące szkoły w Centrum Warszawy,
 • Duża konkurencja na rynku edukacyjnym,
 • Napływ uczniów ze słabymi wynikami może obniżyć wyniki egzaminów zewnętrznych

 

 

Zadania i sposoby ich realizacji

Zadania

Formy realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Wzbogacanie oferty edukacyjnej

Przygotowanie bazy danych dot. zainteresowań i uzdolnień uczniów

wrzesień

Dyrektor i nauczyciele/wychowawcy, pedagog

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

Pomiar dydaktyczny, analiza EWD

 

wrzesień

Dyrektor, zespoły przedmiotowe

Praca z uczniem zdolnym wskazanym na spotkaniach

zespołów

wychowawczych

 

Dostosowanie oferty edukacyjnej do

potrzeb i zainteresowań

uczniów oraz

do rynku pracy.

 

styczeń

Dyrektor, nauczyciele

Zaplanowanie grafiku zajęć dodatkowych

Prowadzenie zajęć wg potrzeb i zainteresowań

wrzesień

Dyrektor, nauczyciele

Doskonalenie obsługi „Librusa”

Szkolenia, instrukcje

 

Na bieżąco

Dyrektor, administrator „Librusa”

Angażowanie

uczniów do

działań

prospołecznych.

Współpraca z instytucjami o charakterze

charytatywnym i wolontarystycznym

 

Na bieżąco

Dyrektor, opiekunki SU, nauczyciele, pedagog

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych

Udział w uroczystościach, imprezach szkolnych, dzielnicowych i miejskich.

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele

Promocja szkoły

Organizacja Dni otwartych szkoły

 

kwiecień

Dyrektor, nauczyciele

Aktywizowanie rodziców w życie szkoły

Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców

Cały rok

Dyrektor, pedagog, wychowawcy

 

5. AGENDY I DODATKOWE CZYNNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Samorząd Szkolny:                                        K. Chojnacka, M. Szyke, A. Szulc

Radiowęzeł:                                                   P. Ponceleusz

Protokolant:                                                   E. Chmielewska, E. Kałuska

Opieka nad boiskiem:                                    B. Trzaskowska, P. Ponceleusz

Opieka nad siłownią:                                     P. Ponceleusz

Kronika Szkoły:                                             T. Szymczyk, E. Kałuska

Gazetka szkolna:                                            D. Wiśniewska, M. Szparaga, E. Chmielewska

Dziennik Librus:                                            I. Bachmat

Teatr szkolny:                                                J. Gołębiewska, B. Parniewicz

Oprawa muzyczna uroczystości:                   K. Pyczot

Warsztaty językowe:                                     A. Starosz

Strona internetowa szkoły i fb:                    I. Bachmat, K. Chojnacka

Strona internetowa Edu-Wawer:                   P. Drozdowski, D. Wiśniewska

Poczet sztandarowy:                                      P. Ponceleusz

Koordynator SZPEK:                                    M. Szyke, E. Chmielewska, A. Starosz

Komisja powypadkowa:                                B. Trzaskowska

Komisja socjalna:                                          K. Suska, B. Parniewicz, E. Szpakowska,

Komisja rekrutacyjna:                                    I. Bachmat, P. Drozdowski, K. Frelik,

                                                                     E. Ławecka

Komisja inwentaryzacyjna:                           K. Frelik, E. Ławecka

Opracowanie planu dydaktyczno – wychowawczego:         K. Chojnacka, I. Bachmat,

Komisja dostosowania Statutu:                     P. Drozdowski, I. Bachmat, E. Ławecka

Komisja do spraw dokumentacji wewnątrzszkolnej:            K. Chojnacka, A. Szulc,

I. Bachmat, T. Szymczyk

Komisja ewaluacyjna:                                   K. Pyczot, E. Szpakowska, J. Rytych

Kontrola zarządcza:                                       A. Czubarowicz

Komisja opracowania wyników egzaminu maturalnego: E. Kałuska

Przygotowanie prezentacji na dzień otwarty szkoły:

E. Chmielewska, K. Chojnacka, A. Starosz, D. Wiśniewska, J. Rytych

 

 

6. UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Data

Uroczystość

Osoba odpowiedzialna

Przygotowanie sali

Sprzątanie sali

4 IX 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Poczet: P. Ponceleusz

Część artystyczna: M. Szparaga

 

J. Rytych

K.Suska

2. X 2017

Dzień Patrona, Ślubowanie klas I

 

Konkurs o patronie: M. Szparaga, P. Ponceleusz

 

M. Szyke

K. Chojnacka

13 X 2017

Dzień Nauczyciela

E. Kałuska, B. Parniewicz

 

T. Szymczyk

B. Trzaskowska


10 XI 2017

Rocznica Odzyskania Niepodległości

K. Suska, J. Gołębiewska, A. Szulc

K. Pyczot

A.Starosz

6 XII 2017

Mikołajki

Samorząd Szkolny: K. Chojnacka, M. Szyke, A. Szulc

 

   

22 XII 2017

Jasełka

I.Bachmat, A. Starosz, A. Lao

 

K. Chojnacka

T. Szymczyk

3. II 2018

Studniówka

Scenariusz: K. Chojnacka

Polonez: B. Trzaskowska

 

   

4.II. 2018

Bal TPD

R. Serowik,

I. Bachmat, E. Kałuska, A. Wojtaś

 

R. Serowik,

I. Bachmat

R. Serowik,

I. Bachmat

 

Rekolekcje wielkopostne

Ks. A. Lao

Oprawa muzyczna: K. Chojnacka

 

   

21 III 2018

Dzień wiosny

Samorząd Szkolny: K. Chojnacka, M. Szyke, A. Szulc

 

B. Trzaskowska

K. Pyczot

 

III 2018

Żołnierze Wyklęci

M. Szparaga,

 

   

28.III 2018

Święta Wielkiej Nocy

J. Rytych , E. Szpakowska

 

J. Rytych

M. Szyke

IV 2018

Promocja szkoły

Prowadzenie: uczniowie

prezentacje: E. Chmielewska, J. Rytych, K. Chojnacka, D. Wiśniewska

Kontakt telefoniczny: K. Suska; odwiedzanie szkół: M. Szyke, A. Starosz

E. Chmielewska

P. Drozdowski

27 IV 2018

Zakończenie roku klas III

R. Serowik, K .Pyczot

przemówienie: M. Szyke

 

P. Drozdowski

J. Rytych

4 VI 2018

Dzień dziecka

Wystawienie sztuki: B. Parniewicz, J. Gołębiewska

Gril: samorząd

 

J. Rytych

E. Chmielewska

22.06. 2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

E. Chmielewska, B. Trzaskowska

A. Starosz

R. Serowik

1 IX 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

P. Drozdowski, M. Szparaga

B. Trzaskowska

P. Drozdowski

 

 

WYCHOWAWSTWA KL. I

Ia – p. Piotr Drozdowski

Ib – p. Justyna Rytch

Ic – p. Ewa Chmielewska

Id – p. Renata Dziwięcka - Serowik

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

E. Chmielewska:                    warsztaty maturalne

K. Chojnacka:                        kółko geograficzne

J. Gołębiewska:                      warsztaty maturalne, teatr szkolny

B. Parniewicz:                                   kółko teatralne, warsztaty maturalne

E. Szpakowska – Węgiel:      kółko języka angielskiego

A. Starosz:                              kółko języka angielskiego

P. Ponceleusz:                        SKS

B. Trzaskowska:                     SKS

K. Pyczot:                               zespół muzyczny

K. Suska:                                kółko języka rosyjskiego

M. Szparaga:                          zajęcia dla maturzystów (historia)

T. Szymczyk:                         warsztaty maturalne

M. Szyke:                               koło filozoficzne

 

 

7. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2087

1 IX 2017                               Zebrania Zespołów Przedmiotowych (plan pracy)

4 IX 2017 – 15 XII 2017                   I semestr dla klas III

15 XII 2017 – 27 IV 2018                  II semestr dla klas III

4 IX 2017 – 12 I 2018                        I semestr dla klas I, II

13 I 2018 – 22 VI 2018                      II semestr dla klas I, II

31 VIII 2017 (wt.)      11.00  Rada Pedagogiczna

4 IX 2017 (czw.)        9.00                 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

10.00               Rada Pedagogiczna

11 IX 2017 (pn.)         16.00               Rada Pedagogiczna

                                   18.00             Obowiązkowe zebranie z rodzicami dla wszystkich klas

20 XI 2017 (pn.)         15.30               Zespół wychowawczy dla klas III

17.30               Spotkanie z Panią Dyrektor rodzice klasyIII

18.00               Zebranie z rodzicami dla klas I, II, III;

15 XII 2017 (pt.)        do 15.15          Wystawienie ocen w klasach III kl.

18 XII 2017 (pn.)       15.30               Zespół wych. I, II i klasyfikacyjna dla klas III

18.00               Zebranie z rodzicami klas I, II, III; informacja o ocenach semestralnych w klasach III

5 I 2018 (pt.)               do 15.15          Wystawienie ocen w klasach I i II

8 I 2018 (pn.)              15.30               Rada klasyfikacyjna dla klas I i II

18.00               Zebranie z rodzicami dla klas I, II, III; informacja o ocenach semestralnych w klasach I, II

23 III 2018 (pt.)          15.15               Wystawienie zagrożeń i proponowanych ocen w klasach III

26 III 2018 (pn.)         15.30               Rada zagrożeniowa dla klas III

18.00               Zebranie z rodzicami klas I, II, III; informacja o zagrożeniach i ocenach proponowanych w klasach III

20 IV 2018 (pt.)          15.15               Wystawienie ocen w klasach III

23 IV 2018 (pn.)         15.30               Rada klasyfikacyjna klas III

                                    18.00               Zebranie z rodzicami klas I i II

25 V 2018 (pt.)           15.15              Wystawienie zagrożeń i ocen proponowanych w klasach I, II

28 V 2018 (pn.)          15.30               Rada zagrożeniowa klas I, II

18.00               Zebranie z rodzicami klas I, II; informacja o zagrożeniach i ocenach proponowanych

15 VI 2018 (pt.)          15.15               Wystawienie ocen w klasach I, II

18 VI 2018 (pn.)         15.30               Rada klasyfikacyjna klas I, II

20 VI 2018 (śr)           12.00               Rada zatwierdzająca

 

Planowane egzaminy i sprawdziany wewnętrzne:

Testy na wejściu - wrzesień

Testy poziomujące – jęz. angielski – 5 wrzesień 2017

Testy w połowie drogi –kl. II

Matury próbne

 

Dokumentacja szkolna ( rozkłady materiałów, programy nauczania, plany pracy kół przedmiotowych, plany wycieczek klasowych, programy wychowawcze) należy złożyć do 10 września.

Planowane obserwacje lekcji:

-A. Szulc

-D. Wiśniewska

-M. Koprowska

Język angielski

oraz wybrane zajęcia pod kontem realizacji i monitorowania podstawy programowej

Dyżury, wycieczki, apele i uroczystości szkolne

 

8. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 20177 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r.

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

3. Ferie zimowe

15 - 26 stycznia 2018 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

5. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 27 kwietnia 2017 r.

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

6. Egzamin maturalny:

- część ustna 9 – 25 maja 2018

- część pisemna 4 – 23 maja 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

7.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

8. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

Proponowane dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2 i 3 listopada 2017

3 dni rekolekcje wielkopostne

30 kwietnia 2018

2 maja 2018

4, 7, 8 maja 2018 – egzaminy maturalne,

1 czerwca 2018 – piątek po Bożym Ciele

 

9. RADY PEDAGOGICZNE

11 IX 2017 (pn.)         16.00               Rada Pedagogiczna

20 XI 2017 (pn.)         15.30               Rada zagrożeniowa dla klas III

18 XII 2016 (pn.)       15.30               Rada zagrożeniowa dla klas I, II i klasyfikacyjna dla klas III

8 I 2018 (pn.)              15.30               Rada klasyfikacyjna dla klas I i II

26 III 2018 (pn.)         15.30               Rada zagrożeniowa dla klas III

23 IV 2018 (pn.)         15.30               Rada klasyfikacyjna klas III

28 V 2018 (pn.)          g. 15.30           Rada zagrożeniowa klas I, II

18 VI 2018 (pn.)         15.30             Rada klasyfikacyjna klas I, II

20 VI 2018 (śr.)          12.00               Rada zatwierdzająca

 

10. ZEBRANIA Z RODZICAMI

11 IX 2017 godz. 18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami dla wszystkich klas

20 XI 2017 godz. 18.00 - Zebranie z rodzicami dla klas I, II, III;

18 XII 2017 godz. 18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II, III; informacja o ocenach semestralnych w klasach III

8 I 2018 godz. 18.00 - Zebranie z rodzicami dla klas I, II, III; informacja o ocenach semestralnych w klasach I, II

26 III 2018 godz. 18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II, III; informacja o zagrożeniach i ocenach proponowanych w klasach III

23 IV 2018 godz. 18.00 - Zebranie z rodzicami klas I i II

28 V 2018 godz. 18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II; informacja o zagrożeniach i ocenach proponowanych

Generally there is no need to visit apothecary each date you want to purchase drugs. For instance Ventolin is used to treat asthma attacks. This treatment works by relaxing muscles in the airways to straighten breathing. Betweentimes people are looking for medicines to determination sexual health problem. A lot of young men ask about "http://cialiscom.biz/cialis-vs-viagra-the-right-choice-for-your-pleasure.html". What may patients tell a physician before capture Cialis? How you can find detailed information about ""? More information about Cialis available at "". Orgasm dysfunction can generally indicate heartiness problems elsewhere. First of all, only your physician can decide if Cialis or other preparation is right for you.

Our website is protected by DMC Firewall!