Regulamin Studniówki

XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie

 

        Zasady ogólne

       

 1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
 2. Studniówka może odbywać się w szkole lub wynajętym do tego celu lokalu. W obu tych przypadkach Studniówka traktowana jest jak impreza szkolna.
 3. Dyrektor Szkoły, po przedstawieniu odpowiednich informacji przez Komitet Organizacyjny, podejmuje ostateczne decyzje wyboru lokalu i zapewnienia warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom Studniówki.
 4. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Studniówki.
 5. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego, Statutu Szkoły i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

        Zasady szczegółowe

 1. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Komitet Organizacyjny.
 2. W przypadku, gdy Studniówka odbywa się poza szkołą, Komitet Organizacyjny zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb (policja, straż miejska) o miejscu i czasie Studniówki.
 3. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo uczestników.
 4. Uczestnikami Studniówki mogą być:
  1. uczniowie i osoby im towarzyszące
  2. wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące
  3. rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy
  4. inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, fotograf itp.).
  5. Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej na czternaście dni przed Studniówką do podania organizatorom danych osób towarzyszących wraz z datą urodzenia i numerem telefonu osoby upoważnionej do kontaktu Załącznik 1

Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie są nikomu udostępniane i służą tylko wyłącznie celom organizacyjnym. Zostaną zniszczone po 14 dniach od zakończenia Studniówki.

Uczniowie oraz ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości.

 1. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie, przekazane przez Komitet Organizacyjny.
 2. Osoby posiadające wejściówki po zakończeniu poloneza zobowiązane są do opuszczenia budynku, w którym odbywa się Studniówka.
 3. Uczestników obowiązują stroje wizytowe.
 4. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
 5. Podczas trwania Studniówki obowiązuje:
  1. całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków, tzw. Dopalaczy i alkoholu – zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231). Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczane do obiektu.
  2. całkowity zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr 81, poz. 529)ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późniejszymi zm.),
  3. zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów,
  4. zakaz opuszczania budynku (wyjście z budynku traktowane będzie jako zakończenie udziału w imprezie i skutkować będzie wezwaniem rodziców do odbioru ucznia lub osoby towarzyszącej).
  5. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszają zasady organizacji i przebiegu    imprezy muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym, odebrani przez rodziców i na koszt rodzica. Ponadto mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności wg decyzji Dyrektora Szkoły. Ponoszą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych strat spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem.
  6. Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli:
   1. wychowawcy klas III sprawują opiekę nad swoimi uczniami podczas całej Studniówki,
   2. wychowawcy powinni mieć przy sobie spis telefonów, umożliwiający kontakt z poszczególnymi rodzicami,
   3. w przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu wychowawca jest zobowiązany zawiadomić o incydencie rodziców i spowodować, by uczeń zakończył udział w Studniówce.
   4. Zasady dotyczące rodziców:
    1. rodzice uczniów biorących udział w studniówce powinni podać wychowawcom numery telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie studniówki oraz zabezpieczyć transport na imprezę i podczas powrotu z niej Załącznik 2,
    2. rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót do domu,
    3. rodzice dyżurujący podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników imprezy; w razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów fakt ten powinni zgłosić wychowawcy lub Dyrektorowi Szkoły.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną, Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia po zatwierdzeniu.
 3. Wychowawcy klas uczestniczących w Studniówce zobowiązani są do zapoznania uczniów, rodziców/prawnych opiekunów regulaminem, a uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie podpisują przyjęty regulamin Załącznik 3

 

Lista załączników:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Generally there is no need to visit apothecary either season you want to purchase drugs. For instance Ventolin is used to treat asthma attacks. This curing works by relaxing muscles in the airways to straighten breathing. Betweentimes humanity are looking for medicines to resolve sexual health problem. A lot of young men ask about "http://cialiscom.biz/cialis-vs-viagra-the-right-choice-for-your-pleasure.html". What may patients tell a physician before capture Cialis? How you can find detailed data about ""? More information about Cialis available at "". Orgasm malfunction can generally indicate health problems elsewhere. First of all, only your physician can decide if Cialis or other preparation is right for you.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!