Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w XXV Liceum Ogólnokształcącym

im. J. Wybickiego w Warszawie

 

 

INFORMACJE O EDUKACJI

 

INFORMACJE O ZAWODACH

 

 WYMIAR EUROPEJSKI W SYSTEMACH INFORMACJI ZAWODOWEJ

 

 

Koordynator doradztwa zawodowego w szkole Iwona Bachmat

 

Doradztwo zawodowe – indywidualna diagnoza

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 17 Warszawie

ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa

tel.:(22) 27 72 000 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

 

 

Przydatne linki:

doradztwo edukacyjno-zawodowe

ECAM - do kariery

praca-enter

Biuro Edukacji Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno -Społecznych i Szkoleń

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Edukator Zawodowy

IBE Kwalifikacje po europejsku

Praca Enter

Perspektywy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej DORADCA 2000

Prognozowanie zatrudnienia

 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

 

I. Podstawy prawne szkolnego doradcy zawodowego:

 

1. Art. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

System oświaty zapewnia w szczególności przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11 poz. 114).

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz.   624   oraz   2002r.   nr   10   poz.   96), wprowadzające funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Statut Liceum Ogólnokształcącego określa w szczególności: organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnian11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Z 2003r nr5, poz.46).

 

5. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję Europejską w 2000 r. jako jedno z 6 głównych założeń wymienia zalecenie dotyczące profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów w zakresie planowania kariery zawodowej.

 

6. Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004 -9286/04 dokument wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa zawodowego: „wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie swojego życia”.

 

II. Cele działania szkolnego doradcy zawodowego:

1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

2. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

3. Nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy.

4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania swojego dziecka w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem dalszego kształcenia oraz wyborem zawodu

5. Wspieranie działań szkoły, mających na celu rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

III. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

1. Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

3. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.

4. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak: egzaminy, adaptacja do nowych warunków, podjęcie roli pracownika, mobilność zawodowa, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne.

5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

6. Współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.

7. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz z instytucjami rynku pracy: kuratorium oświaty, centrami informacji i planowania kariery zawodowej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 17 w Warszawie, KOWEZIU, Mazowieckimi Ochotniczymi Hufcami Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Mazowsze.

8. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych dla maturzystów – przyszłych kandydatów na studia, w dniach otwartych organizowanych przez wyższe uczelnie (Targi Edukacyjne) oraz w miarę możliwości w programach ogólnopolskich (tj. Ogólnopolski Tydzień Kariery, Dzień przedsiębiorczości).

9. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

10. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD) w miarę możliwości finansowych.

IV. Wewnątrzszkolny system doradztwa na poziomie Liceum Ogólnokształcącego – program doradztwa zawodowego.

1. Zadania Rady Pedagogicznej:

  • - Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa-zgodnie ze statutem szkoły.
  • - Współpraca przy realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w planie wychowawczym szkoły.

2. Praca z uczniami ( do wyboru):

Klasa I -samopoznanie (jaki jestem?):

1. Komunikacja interpersonalna.

2 .Moje mocne i słabe strony.

3. Moje wartości, zdolności i zainteresowania.

4. Jak radzić sobie ze stresem?

Klasa II -rynek pracy (kim będę?):

1. Preferencje zawodowe.

2. Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny)

3. Planowanie ścieżki kariery zawodowej; decyzje zawodowe, popularne i mało znane zawody.

4. Cechy dobrego pracownika.

5. Zapotrzebowanie na rynku pracy.

Klasa III - Aktywne poszukiwanie pracy (Co mogę?):

1. Aktywne metody poszukiwania pracy.

2. Rozmowa kwalifikacyjna - współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

3. Samozatrudnienie - sposób na aktywizację zawodową.

Na poziomie każdej klasy: włączanie uczniów, w szczególności we współpracy z nauczycielami informatyki, do działań związanych z tworzeniem bazy informacyjnej.

3. Praca z rodzicami:

Klasa I:

  • Prezentacja założeń szkolnej pracy informacyjno - doradczej na rzecz uczniów.

Klasa II:

  • Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych - szkoły, przykłady różnych karier.

Klasa III:

  • Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej.
  • Indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp. Współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 17 w Warszawie.

4. Gromadzenie i systematyczna aktualizacja informacji edukacyjno-zawodowej w szkolnym punkcie informacji zawodowej mieszczącym się w bibliotece szkolnej.

W bibliotece szkolnej dostępne są informatory maturalne, przewodniki dotyczące kierunków studiów, ulotki informacyjne. Materiały te są na bieżąco aktualizowane.

Zatwierdzono podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 27.08.2015 r.

 

Generally there is no need to visit apothecary each season you want to purchase drugs. For instance Ventolin is used to treat asthma attacks. This treatment works by relaxing muscles in the airways to straighten breathing. Betweentimes people are watching for medicines to resolution sexual health problem. A lot of young men ask about "http://cialiscom.biz/cialis-vs-viagra-the-right-choice-for-your-pleasure.html". What may patients tell a physician before capture Cialis? How you can find detailed data about ""? More data about Cialis available at "". Orgasm malfunction can generally indicate health problems elsewhere. First of all, only your physician can decide if Cialis or other preparation is right for you.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!