Wewnątrzszkolny System Oceniania

XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie

Spis treści:

 • Wstęp.
 • Podstawa prawna.
 • Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego.
 • Ocenianie osiągnięć i zachowania.
 • Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o ocenianiu wewnątrzszkolnym.
 • Jawność oceniania.
 • Dostosowanie wymagań.
 • Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne.
 • Zasady oceniania bieżącego.
 • Przywileje wynikające z oceniania bieżącego.
 • Klasyfikacja śródroczna i roczna z przedmiotu.
 • Klasyfikacja śródroczna i roczna z zachowania.
 • Zasady zgłaszania zastrzeżeń do ocen śródrocznych i rocznych.
 • Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych.
 • Postanowienia końcowe.
 • Tryb wystawiania oceny z przedmiotu.
 • Tryb wystawiania oceny z zachowania. 

§ 1. Wstęp

1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego. Nauczyciele i wychowawcy wystawiając oceny, powinni stosować postanowienia niniejszego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, a uczniowie zobowiązani są do znajomości i przestrzegania jego zapisów.

 

2. Wszystkie sprawy nieuregulowane Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie.

 

3. Niniejszy dokument został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Warszawie z dnia 31.08.2016 i zaakceptowany przez Radę Rodziców. Obowiązuje od dnia 01.09.2016

 

§ 2. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015,843 z dn. 18.06.2015).

 

§ 3. Cele i zakres oceniania

1. Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

b) zachowanie ucznia.

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, Radę Pedagogiczną oraz pracowników szkoły stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. Wychowawca klasy przy ocenie zachowania ucznia może zasięgnąć opinii zespołu klasowego.

 

§ 4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 5. Informowanie uczniów i rodziców o ocenianiu wewnątrzszkolnym

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, tj. najpóźniej do 30 września (na pierwszych godzinach danych zajęć edukacyjnych), zapoznają uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania, informując o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż proponowana w regulaminowym czasie śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

d) warunkach zgłaszania nieprzygotowań

 

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego w klasie pierwszej tj. najpóźniej do 30 września, przedstawia rodzicom (prawnym opiekunom) Wewnątrzszkolny System Oceniania. Do postanowień Przedmiotowych Systemów Oceniania rodzice (prawni opiekunowie) mają wgląd na życzenie podczas zebrań i dni otwartych u nauczycieli przedmiotu.

 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, tj. najpóźniej do 30 września informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

 

4. Fakt przekazania informacji, o której mowa w ust. 1. 2 i 3. nauczyciele i wychowawcy dokumentują odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.

 

§ 6. Jawność oceniania

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Wgląd do ocen uczeń i rodzic (prawny opiekun) mają za pomocą bezpłatnego systemu e-dziennika po zalogowaniu się.

 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu na terenie szkoły w czasie zebrań z rodzicami i dni otwartych.

 

§ 7. Dostosowanie wymagań

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 5 ust. 1. pkt. 1), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2. i 3.

 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 3.

 

3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 5. ust. 1. pkt 1), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno--pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury

6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. Opinię wraz z podaniem należy złożyć w sekretariacie szkoły.

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej .

 

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

9. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego okresu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

§ 8. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne

1. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

 

Ocena w pełnym brzmieniu

Oznaczenie cyfrowe

Skrót literowy

celujący

6

cel.

bardzo dobry

5

bdb.

dobry

4

db.

dostateczny

3

dst.

dopuszczający

2

dop.

niedostateczny

1

ndst.

 

2. Przy ustalaniu oceny bieżącej z prac klasowych nauczyciel stosuje ustalony wcześniej i podany uczniom sposób przeliczania punktów na oceny bieżące.

3. Przy ocenianiu prac klasowych i sprawdzianów stosuje się następującą skalę procentową, z zastrzeżeniem oddzielnej punktacji za wypracowania z języka polskiego:

 

 

Skala procentowa

ocena

98-100

celujący

91- 97

bardzo dobry

76- 90

 dobry

60-75

dostateczny

50-59

dopuszczający

0-49

niedostateczny

 

 

 

Skala procentowa za wypracowania z języka polskiego:

Skala procentowa

ocena

100

celujący

88-99

bardzo dobry

72-87

 dobry

56-71

dostateczny

40-55

dopuszczający

0-39

niedostateczny

 

4. Przy ocenie innych form aktywności ucznia na lekcji stosuje się zasady ustalone przez nauczycieli, zgodnie z wymaganiami przedmiotowymi i kryteriami oceniania podanymi przez nauczycieli.

 

5. Przy ustalaniu oceny bieżącej i śródrocznej dopuszcza się stosowanie znaków: „+” (podwyższającego ocenę) oraz „ - ” (obniżającego ocenę) z wyłączeniem oceny celującej oraz niedostatecznej.

 

6. Ustala się ogólne kryteria - którym podlega każdy uczeń - przy ocenianiu bieżącym, śródrocznym i rocznym osiągnięć z zajęć edukacyjnych:

a) stopień celujący (6) - otrzymuje uczeń, który w całości opanował realizowane treści programowe i/lub posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza poziom przewidziany w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych lub innych;

b) stopień bardzo dobry (5) - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania;

c) stopień dobry (4) - otrzymuje uczeń, który opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania;

d) stopień dostateczny (3) - otrzymuje uczeń, który opanował tylko podstawowe wiadomości i umiejętności, przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszym etapie kształcenia;

e) stopień dopuszczający (2) - otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, jednak braki te nie przekreślają możliwości opanowania kolejnych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu;

f) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, którego braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

7. W dokumentach szkolnych oceny klasyfikacyjne roczne zapisywane są w pełnym brzmieniu.

 

§ 9. Zasady oceniania bieżącego

1. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu, aspekty pracy ucznia. W dokumentach szkolnych oceny cząstkowe wpisywane są kolorem czerwonym – sprawdziany/prace klasowe i niebieskim lub czarnym – pozostałe oceny.

 

2. Ustala się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów (z zastrzeżeniem zajęć wychowania fizycznego) :

a) sprawdzian (spr.) – rozumiany jako sprawdzian semestralny i roczny, sprawdzian wewnętrzny i matura próbna;

b) praca klasowa (pk.) – obejmuje zakres wiedzy i umiejętności z większej partii zrealizowanego materiału i w miarę możliwości poprzedzana jest lekcją powtórzeniową;

c) kartkówka (k.) – sprawdza opanowanie materiału z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji danych zajęć edukacyjnych lub sprawdza elementarną wiedzę z omówionego lub zadanego jako praca domowa materiału. Trwa do 20 minut i może być niezapowiedziana

d) odpowiedź ustna (o.);

e) praca domowa (pd);

f) inne, przyjęte i podane przez nauczycieli.

 

3. Zasady informowania i przeprowadzania sprawdzianów/prac klasowych:

a) Sprawdzian musi zostać zapowiedziany uczniom z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem, a termin jego przeprowadzenia odnotowany przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym;

b) praca klasowa musi zostać zapowiedziana uczniom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a termin jej przeprowadzenia odnotowany przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym;

c) W jednym tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy sprawdziany / prace klasowe;

d) W danym dniu może odbyć się tylko jeden sprawdzian/praca klasowa.

e) Sprawdzian/ praca klasowa może mieć różną formę, a zapowiadając ją nauczyciel powinien tę formę określić;

f) Zakres materiału obejmujący sprawdzian/pracę klasową regulują szczegółowe ustalenia wynikające z Przedmiotowych Systemów Oceniania;

g) Pisemne sprawdziany i prace klasowe są dla uczniów obowiązkowe. W przypadku nieprzystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pracy klasowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole, uczeń może przystąpić do sprawdzianu lub klasówki z tej samej partii materiału w terminie ustalonym przez nauczyciela. W przypadku nieobecności ucznia na - wyznaczonym przez nauczyciela jako drugi termin – sprawdzianie / klasówce, uczeń jest zobowiązany do napisania zaległego sprawdzianu / zaległej klasówki w pierwszym dniu pojawienia się na lekcji danego przedmiotu. Zgłoszenie gotowości do napisania pracy klasowej lub sprawdzianu jest obowiązkiem ucznia. W przeciwnym wypadku nauczyciel nie zalicza wiadomości i umiejętności z działu objętego pracą klasową lub sprawdzianem.

h) Jeśli nieobecność ucznia na sprawdzianie/pracy klasowej jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy pisemnej w terminie poprawy lub w innym wyznaczonym przez nauczyciela. Traci on jednocześnie prawo drugiego terminu.

i) Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu w przypadku:

- odmowy pisania sprawdzianu/pracy klasowej;

- ściągania, korzystania z niedozwolonych materiałów, rozmawiania lub nieprzestrzegania ustalonych zasad podczas pisania sprawdzianu/pracy klasowej.

j) nauczyciel jest zobowiązany przedstawić uczniom sprawdzone prace w ciągu dwóch tygodni, a w przypadku wypracowań z języka polskiego w ciągu 3 tygodni.

k) Wszystkie prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela do końca danego roku szkolnego.

 

4. Oceny z sprawdzianów nie podlegają poprawie;

 

5. Zasady poprawy prac klasowych

a) uczeń ma obowiązek poprawy 50%(po zaokrągleniu w górę) prac klasowych w semestrze z przedmiotów realizowanych w zakresie podstawowym i 76% prac klasowych z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

b) W przeciągu tygodnia od oddania pracy klasowej nauczyciel wyznacza termin poprawy.

c) Do poprawy pracy klasowej uczeń przystępuje tylko raz.

d) W przypadku niesamodzielnej pracy ucznia na pracy klasowej, używania telefonu itp. uczeń zostaje pozbawiony możliwości poprawy.

e) Ocena uzyskana z poprawy jest ostateczna. Wszystkie oceny uzyskiwane przez ucznia wpisywane są do dziennika lekcyjnego (jednak przy wystawianiu oceny śródrocznej/rocznej oceny tożsame liczone są jako jedna).

6. Zasady przeprowadzania kartkówek.

a) Limit liczbowy kartkówek w ciągu jednego dnia nie obowiązuje.

b) Kartkówki mogą odbywać się w dniu, w którym przewidywana jest praca klasowa/sprawdzian.

c) Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej, gdy materiał, który obejmuje kartkówka jest szczególnie ważny.

 

§10 Przywileje uczniów wynikające z oceniania bieżącego

 

1. Uczeń ma prawo zgłoszenia przed lekcją nieprzygotowania do zajęć (dotyczy to również niezapowiedzianych kartkówek) jeden raz na semestr, jeśli przedmiot jest realizowany w wymiarze 1 lub 2 godziny tygodniowo i dwukrotnie w ciągu semestru, jeśli przedmiot jest realizowany w wymiarze ponad 2 godziny tygodniowo.

2. Nieprzygotowania, o których mowa w ust. 1. nie dotyczą zapowiedzianych na określony termin różnorodnych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

3. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia uczniów z aktywności na lekcji.

4. Po dłuższych przerwach usprawiedliwionych (przynajmniej tygodniowych) uczeń ma prawo do dwóch dni bez pytania i pisania kartkówek bezpośrednio po pojawieniu się w szkole. Fakt ten zgłasza nauczycielowi sam zainteresowany uczeń, przedstawiając jednocześnie, jeśli wychowawca nie usprawiedliwił jeszcze tej nieobecności, pisemne usprawiedliwienie nieobecności. Nieprzygotowanie do zajęć jest wówczas usprawiedliwione i nie wlicza się go do limitów podanych ust. 1. niniejszego regulaminu.

5. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się kartkówek bezpośrednio po całodziennej, trwającej do godz. 18.00 lub po kilkudniowej wycieczce szkolnej. Sprawa ta nie dotyczy form sprawdzania wiedzy zapowiedzianych wcześniej. Nie dotyczy to uczniów, którzy nie uczestniczyli w wycieczce.

 

6. Uczniowie biorący udział w:

a) olimpiadach na szczeblu centralnym - mają prawo do tygodniowego zwolnienia z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych na tydzień przed olimpiadą;

b) konkursach przedmiotowych - mają prawo do zwolnienia z pytania na dzień przed konkursem i w dniu konkursu;

c) Uczniowie wymienieni w ust.10. pkt.1), 2), są zobowiązani do uzyskania potwierdzenia udziału w wymienionych zawodach i imprezach przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę klasy.

 

 

§ 11. Klasyfikacja śródroczna i roczna z przedmiotów

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie ustalonym przez radę pedagogiczną na początku każdego roku szkolnego.

2. Uczeń jest klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli był obecny na przynajmniej połowie zajęć z danego przedmiotu i uzyskał z tego przedmiotu przynajmniej trzy oceny cząstkowe.

3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do oceniania różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz aktywności uczniów. Na ocenę semestralną lub końcoworoczną szczególny wpływ mają oceny ze sprawdzianów/prac klasowych. Oceny z kartkówek traktuje się jak oceny z odpowiedzi, z zastrzeżeniem oceny z zajęć wychowania fizycznego.

 

4. Jeżeli przedmiot jest realizowany w wymiarze:

a) 1 godziny tygodniowo: nauczyciel zobowiązany jest wystawić ocenę śródroczną lub roczną z co najmniej 3 ocen cząstkowych, w tym przynajmniej jednej za pracę klasową;

b) 2 lub więcej godzin tygodniowo: nauczyciel zobowiązany jest wystawić ocenę śródroczną lub roczną z co najmniej 4 ocen cząstkowych, w tym przynajmniej jednej za pracę klasową.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne nie są średnią arytmetyczną ani średnią wagową wyliczaną z ocen cząstkowych przez E-dziennik.

6. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o przewidywanej ocenie z przedmiotu 3 tygodnie przed terminem wystawienia oceny. Proponowaną ocenę wpisuje w odpowiednio oznakowane miejsce w dzienniku lekcyjnym;

 

7. Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek 3 tygodnie przed datą wystawienia oceny rocznej poinformować ucznia o grożącej mu ocenie niedostatecznej, a wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców(prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu wychowawca wysyła pisemną informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych listownie (listem zwykłym lub poleconym) lub telefonicznie i fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 

8. Mimo niezaproponowania oceny niedostatecznej i/lub niepoinformowania o niej ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) w wyżej wymienionym terminie, nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną w sytuacji, gdy uczeń w przeciągu ostatnich trzech tygodni nauki w sposób rażący lekceważy obowiązki szkolne (opuszcza lekcje, nie odrabia prac domowych, pracuje niesamodzielnie, nie stara się o poprawę, ma lekceważący stosunek do przedmiotu i obowiązków szkolnych, itd.)

 

9. 50% absencja na zajęciach z przedmiotu jest podstawą nieklasyfikowania ucznia;

a) Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

b) Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności; nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;

c) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami i musi on odbyć się przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych bieżącego roku szkolnego.

10. W przypadku niewystawienia w ustalonym terminie oceny przez nauczyciela prowadzącego przedmiot, ocenę wystawia Dyrektor Szkoły lub jego Zastępca w porozumieniu z Wychowawcą.

 

11. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Termin zdawania tego egzaminu wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

12. Rada Pedagogiczna, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacji promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

13.Promocja, o której mowa w p.12 musi być poprzedzona opinią nauczyciela, który prowadzi przedmiot ( w szczególności co do możliwości nadrobienia zaległości).

14. Uczeń spełanijący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny z zachowania.

 

15. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

16. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

17. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

18. Absolwent otrzymuje oryginał świadectwa ukończenia szkoły.

19. Zasady wydawania świadectw określa rozporządzenie MEN z dn. 24 stycznia 2000r (Dz.U. Nr 6 poz.73) z późniejszymi zmianami.

 

§12. Klasyfikacja śródroczna i roczna z zachowania.

 

1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia obejmują następujące wymagania:

 

a) uczestniczy w organizowaniu imprez i uroczystości klasowych i szkolnych; wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły (dekoracje, pomoce dydaktyczne, prace porządkowe);

b) rozwija swe zainteresowania, bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

c) zawsze pomaga innym;

d) przestrzega zasad zachowania obowiązujących na poszczególnych zajęciach w szkole i poza nią;

e) w każdej sytuacji kulturalnie odnosi się do innych osób;

f) wywiązuje się z obowiązków wynikających z pełnionych funkcji i zadań powierzonych mu przez nauczycieli lub podejmowanych z własnej inicjatywy;

g) przygotowuje się do zajęć (wykonuje zadania domowe; zaopatruje się w niezbędne przybory, ma strój sportowy na zajęciach kultury fizycznej);

h) aktywnie pracuje na zajęciach na miarę swoich możliwości;

i) nie opuszcza zajęć i nie spóźnia się na nie bez usprawiedliwienia;

j) dostarcza usprawiedliwienia nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę;

k) nosi stroje zgodnie z normami obyczajowymi szkoły, przestrzega zasad higieny i estetyki osobistej (zakłada strój galowy na uroczystości szkolne, nie odkrywa nieodpowiednich partii ciała);

l) zmienia obuwie na terenie szkoły;

ł) nie używa wulgarnego słownictwa;

m) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne, mienie kolegów;

n) nie prowokuje kłótni, konfliktów;

o) nie podejmuje działań zagrażających zdrowiu swojemu i innych (nie wywołuje bójek, nie pali tytoniu i e-papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków; nie namawia do tego innych i t.p.);

p) nie wchodzi w konflikt z prawem; nie stosuje przemocy fizycznej lub psychicznej (w szczególności szantażu, zastraszania lub wyłudzania);

r) nie działa w nieformalnych grupach takich jak sekty, gangi.

 

2. Ocenę zachowania ucznia ustala się jako średnią arytmetyczną ocen: nauczycieli, wychowawcy klasy, innych uczniów, pracowników administracji szkoły i rady rodziców. Ocena zachowania za drugi semestr jest oceną końcoworoczną.

 

3. Kryteria oceniania zachowania ucznia:

 

3.1 Nauczyciel przedmiotu może przyznać od 0 do 2 punktów za każdą z wymienionych niżej zasad zachowania:

 • zachowanie na lekcjach i pozostałych zajęciach organizowanych przez szkołę (w tym kultura bycia i słowa), zaangażowanie w tok lekcji (nieużywanie telefonów komórkowych);
 • przygotowanie do lekcji (podręcznik, zeszyt, praca domowa, przybory wymagane przez nauczyciela);

 

3.2. Wychowawca klasy przyznaje punkty od +4 do –4 za godziny nieusprawiedliwione według poniższego schematu.

 

Liczba godzin nieusprawiedliwionych

Przyznawana liczba punktów

0 godzin

+ 4 punkty

1 – 5 godzin

+ 3 punkty

6 – 15 godzin

+2 punkty

16 – 25 godzin

+ 1 punkt

26 - 35 godzin

- 1 punkty

36 – 50 godzin

- 2 punkty

51-70 godzin

- 3 punkty

71 –100 godzin

- 4 punkty

 

3.3 Wychowawca klasy może przyznać od 0 do 2 punktów za każdą z wymienionych niżej zasad zachowania:

 

 • kultura bycia i słowa (w tym stosunek do rówieśników i pracowników szkoły);
 • poszanowanie mienia;
 • praca na rzecz innych w szkole i poza – w tym praca wolontarystyczna;
 • strój zgodny z normami szkolnymi (w tym zmiana obuwia);
 • zaangażowanie wykraczające ponad realizację podstawy programowej (w tym udział w konkursach, zawodach sportowych, apelach i akademiach okolicznościowych, reprezentowanie szkoły poprzez udział w akcjach organizowanych przez szkołę i jednostki poza szkolne)

 

f) spóźnienia (punkty przyznawane według poniższego schematu):

 

Liczba spóźnień

Przyznawana liczba punktów

0 – 5 spóźnień

+ 2 punkty

6 – 10 spóźnień

+ 1 punkt

11 – 25 spóźnień

- 1 punkt

26 i więcej spóźnień

- 2 punkty

 

3.4 Ocena zachowań negatywnych:

 • palenie nikotyny (w tym używanie e- papierosa) , przyznajemy od 0 do – 2 punktów;
 • za zachowania negatywne: alkohol, narkotyki, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, konflikt z prawem, ocena nie może być wyższa niż naganna.
 • za uzyskanie 35 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze uczeń otrzymuje pisemną naganę wychowawcy klasy
 • za uzyskanie 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze uczeń otrzymuje pisemną naganę dyrektora szkoły
 • uczeń, który w semestrze uzyskał 100 i więcej godzin nieusprawiedliwonych otrzymuje ocenę naganną

 

3.5 Wychowawca klasy ocenę z zachowania semestralną /końcoworoczną wystawia według poniższego schematu:

 

Ocena z zachowania

Procenty

Punkty

wzorowe

95%-100%

19,0 - 20,0

bardzo dobre

94%-86%

18,9 - 17,2

dobre

75%-85%

17,1 - 13,2

poprawne

74%-60%

13,1 - 8,0

nieodpowiednie

40%-59%

7,9 - 4,5

naganne

39%-0%

4,4 - 0,0

 

 

Razem do zdobycia w semestrze uczeń ma 20 punktów

4. Ustalona przez wychowawcę ocena jest ostateczna z zastrzeżeniem § punkt .

 

 • Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły (z zastrzeżeniem § punkt ).
 • . Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.

 

§13 Zasady zgłaszania zastrzeżeń do ocen śródrocznych rocznych.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.Sprawdzian zostaje przeprowadzony w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia.

3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala się roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania w drodze głosowania, zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ustalenie końcoworocznej oceny z zachowania następuje w ciągu 5 dni od dnia złożenia zastrzeżenia.

4. Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i jest ostateczna.

6. Ustalona przez komisję roczna klasyfikacyjna ocena zachowania nie może być niższa od oceny wystawionej wcześniej przez wychowawcę i jest ostateczna.

 

 

§14 Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych.

1. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

- Dyrektor Szkoły lub lub inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły przewodniczący komisji;

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor powołuje wówczas innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

3. Egzaminy, o których mowa w ust. l mają formę pisemną oraz ustną, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom) na ternie szkoły w czasie ustalonym przez wychowawcę.

7. Uczeń ma prawo powtarzać klasę.

8. Przeprowadzenie egzaminów maturalnych w części pisemnej i ustnej odbywa się według rozporządzenia CKE.

 

 

 

 

§15 Postanowienia końcowe

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

2. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

4. Absolwent otrzymuje oryginał świadectwa ukończenia szkoły.

5. Zasady wydawania świadectw określa rozporządzenie MEN

 

§16 Tryb wystawiania ocen semestralnych lub końcoworocznych z przedmiotów

1. Ocena semestralna lub końcoworoczna jest wystawiana z co najmniej trzech ocen cząstkowych.

2. Ocena semestralna lub końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych

3. Na ocenę semestralną lub końcoworoczną szczególny wpływ mają oceny ze sprawdzianów (prac klasowych). Oceny z kartkówek traktuje się jak oceny z odpowiedzi, a nie jak ze sprawdzianów (prac klasowych).

4. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić uczniom sprawdzone prace w ciągu dwóch tygodni od daty sprawdzianu. W przypadku wypracowań z języka polskiego czas okazania prac wynosi do trzech tygodni.

5. Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy prac klasowych wyznaczonych przez nauczyciela. Szczegółowy sposób tej poprawy ustala nauczyciel przedmiotu.

6. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o przewidywanej ocenie końcowej z przedmiotu 3 tygodnie przed terminem wystawienia oceny. Proponowaną ocenę wpisuje w odpowiednio oznakowane miejsce w dzienniku lekcyjnym;

7. Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek 3 tygodnie przed datą wystawienia oceny końcowej poinformować ucznia o grożącej mu ocenie niedostatecznej, a wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców(prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu zagrożeniowym wychowawca wysyła pisemną informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych listownie (listem zwykłym lub poleconym) lub telefonicznie i fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

8. Mimo niezaproponowania oceny niedostatecznej i/lub niepoinformowania o niej ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) w wyżej wymienionym terminie, nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną w sytuacji, gdy uczeń w przeciągu ostatnich trzech tygodni nauki w sposób rażący lekceważy obowiązki szkolne (opuszcza lekcje, nie odrabia prac domowych, pracuje niesamodzielnie, nie stara się o poprawę, ma lekceważący stosunek do przedmiotu i obowiązków szkolnych, itd.)

9. 50% absencja na zajęciach z przedmiotu jest podstawą nieklasyfikowania ucznia (patrz § 37 pkt 3 Statutu Szkoły)

10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia dotyczące wystawionej oceny semestralnej lub końcoworocznej tylko w przypadku, gdy ocena ta ustalona została niezgodnie z przepisami prawa lub procedurą. Zastrzeżenia z uzasadnieniem uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) składają na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie siedmiu dni po radzie klasyfikacyjnej. Zastrzeżenia te rozpatruje Dyrektor Szkoły.

 

§17 Tryb wystawiania oceny z zachowania

 

1. Kryteria uzyskania oceny zachowania ucznia są określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO)

 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

3. Wychowawca obowiązany jest poinformować ucznia o przewidywanej ocenie zachowania na tydzień przed jej wystawieniem

4. Wychowawca obowiązany jest poinformować ucznia, rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej ocenie nagannej zachowania na miesiąc przed jej wystawieniem. Wychowawca może wystawić ocenę naganną mimo niepoinformowania ucznia, rodziców (opiekunów prawnych) w wymaganym terminie, gdy uczeń w ciągu ostatnich czterech tygodni przed terminem wystawienia ocen w sposób rażący i karygodny naruszył zasady Kodeksu Szkoły

5. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia dotyczące wystawionej oceny zachowania semestralnej lub końcoworocznej tylko w przypadku, gdy ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa lub procedurą. Zastrzeżenia z uzasadnieniem uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) składają na piśmie w terminie do siedmiu dni po radzie klasyfikacyjnej. Zastrzeżenia te rozpatruje Dyrektor Szkoły

 

§18 Tryb uzyskania przez ucznia wyższej niż przewidywana oceny semstaralnej lub końcoworocznej z przedmiotu

 

 • Gdy uczeń chce uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana z przedmiotu składa wniosek z uzasadnieniem na piśmie do nauczyciela uczącego w terminie nie później niż w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie
 • Ocena może być poprawiona o jeden stopień
 • Uczeń może poprawić ocenę w przypadku, gdy oceny cząstkowe nie wskazują jednoznacznie na wynik końcowy
 • Uczeń poprawia jednorazowo pisemnie wskazane przez nauczyciela partie materiału. Wynik poprawy decyduje o ocenie końcowej
 • Uzyskana niższa ocena z poprawy nie obniża oceny zaproponowanej wstępnie przez nauczyciela przedmiotu

§19 Tryb uzyskania przez ucznia wyższej niż przewidywana oceny semstaralnej lub końcoworocznej z zachowania

 

 • Gdy uczeń lub jego rodzice mają zastrzeżenia do przewidywanej oceny klasyfikacyjnej zachowania składają wniosek z uzasadnieniem na piśmie do wychowawcy w terminie nie później niż w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie. Wychowawca rozpatruje wniosek, uwzględniając w razie potrzeby opinię pedagoga szkolnego, nauczycieli uczących, Dyrektora Szkoły.

Generally there is no need to visit apothecary every season you want to purchase drugs. For instance Ventolin is used to treat asthma attacks. This treatment works by relaxing muscles in the airways to straighten breathing. Betweentimes people are looking for medicines to determination sexual health problem. A lot of young men ask about "http://cialiscom.biz/cialis-vs-viagra-the-right-choice-for-your-pleasure.html". What may patients tell a physician before taking Cialis? How you can find detailed data about ""? More information about Cialis available at "". Orgasm dysfunction can generally indicate soundness problems elsewhere. First of all, only your physician can decide if Cialis or other preparation is right for you.

Our website is protected by DMC Firewall!