Samorząd szkolny XXV LO

Przewodniczący: Katarzyna Turowiecka

Zastępcy przewodniczącego: Marta Mucha i Jakub Malinowski

 

Opiekunowie samorządu szkolnego:

  • mgr Katarzyna Chojnacka
  • mgr Marta Szyke

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

REGULAMIN SAMORZADU SZKOLNEGO

XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. Józefa Wybickiego w Warszawie

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Uczniowie XXV Liceum Ogólnokształcącego tworzą wspólnotę samorządową, której jedynym przedstawicielem jest Samorząd Szkolny.

§ 2

Samorząd Szkolny działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkolnego oraz niniejszego dokumentu.

§ 3

Samorząd realizuje niniejsze cele:

a) reprezentuje społeczność uczniowską Szkoły

b) dba o przestrzeganie praw ucznia

c) inicjuje działalność oświatową, kulturalną, sportową, turystyczną, rozrywkową i charytatywną w porozumieniu i za zgodą Dyrektora.

§ 4

organami Samorządu Szkolnego są:

a) Przewodniczący Samorządu Szkolnego

) Prezydium Samorządu Szkolnego (zastępca, sekretarz, skarbnik i przewodniczący ewentualnych sekcji samorządu)

c) Rada Uczniów (przewodniczący tzw trójek klasowych)

d) Opiekunowie Samorządu Szkolnego

 

Rozdział II

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

§ 5

Tryb i zasady wyboru Przewodniczącego Samorządu Szkolnego reguluje ordynacja wyborcza.

§ 6

Przewodniczący rozpoczyna swoją kadencję w dniu ogłoszenia przez Szkolną Komisję Wyborczą ostatecznych wyników wyborów.

§7

Jeżeli nowy Przewodniczący Samorządu jest uczniem klasy 1 lub 2 to pierwsze 3 miesiące nowej kadencji odbywa pod opieką poprzedniego przewodniczącego.

§ 8

a) Do obowiązków Przewodniczącego należy:

b) realizacja celów określonych w art.3

c) kierowanie pracą i reprezentowanie Samorządu Szkolnego

d) informowanie uczniów i Dyrekcji o bieżących pracach Samorządu.

§ 9

Do kompetencji Przewodniczącego należy: a) zwoływanie i przewodniczenie obradom Rady Uczniów

b) powoływanie i kierowanie pracą Prezydium Samorządu

c) występowanie do Dyrekcji z propozycjami i opiniami dotyczącymi spraw uczniowskich

d) ewentualne występowanie, z zachowaniem drogi służbowej, do odpowiedniego organu władzy szkolnej w imieniu zainteresowanego ucznia (tzw. rzecznik ucznia)

e) składanie wniosków do wychowawców klas o podniesienie oceny z zachowania uczniom wyróżniającym się w pracy Samorządu

f) występowanie do Dyrekcji o zwolnienie odpowiednich uczniów z zajęć, celem wykonania przez nich pilnych prac Samorządu.

§ 10

Nie później niż 21 dni po objęciu urzędu Przewodniczący przedstawia na forum Rady Uczniów roczny plan pracy Samorządu.

§ 11

1. W wypadku rezygnacji Przewodniczącego z zajmowanej funkcji, jego kompetencje i obowiązki przejmuje wyznaczony przez niego zastępca, wchodzący w skład Rady Uczniów.

2. Kadencja tak wyłonionego Przewodniczącego jest skrócona o czas sprawowania urzędu przez ustępującego Przewodniczącego.

3. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości przyczyny swojej rezygnacji, jak również imię i nazwisko osoby przejmującej urząd.

4. W wypadku przedłużającej się nieobecności Przewodniczącego – minimum 2 tygodnie – jego obowiązki czasowo przejmuje zastępca.

5. Zastępca sprawuje urząd z obowiązkami i kompetencjami Przewodniczącego do momentu powrotu zwierzchnika.

6. Przewodniczący może zostać odwołany z funkcji decyzją ¾ Rady Uczniów przy obecności wszystkich członków Rady na wniosek Opiekuna Samorządu, Dyrektora lub więcej niż jednego członka Rady Uczniów.

7. Dyrektor może zarządzić skrócenie kadencji przewodniczącego w przypadku rażącego naruszenia Statutu Szkoły przez Przewodniczącego.

8. W sytuacji przewidzianej w ust. 6 i 7 zarządza się nowe wybory Przewodniczącego.

Rozdział III

RADA UCZNIÓW

§ 12

1. Rada Uczniów stanowi organ uchwałodawczy Samorządu Szkolnego i może podejmować uchwały w sprawach wymienionych w art.3.

2. Rada Uczniów wspomaga Przewodniczącego w realizacji jego celów statutowych.

§ 13

W skład Rady Uczniów wchodzą przewodniczący samorządów wszystkich klas Liceum powoływani na rok szkolny.

§ 14

Decyzje Rady Uczniów są dla Samorządu wiążące.

§ 15

1. Rada Uczniów podejmuje swoje decyzje na protokołowanych obradach większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Samorządu.

§ 16

1. Wniosek pod głosowanie ma prawo zgłosić Przewodniczący Samorządu i każdy członek

Rady.

2. Debatę nad każdym wnioskiem prowadzi Przewodniczący Samorządu.

3. Wyniki głosowania podaje się do wiadomości publicznej.

 

Rozdział IV

PREZYDIUM SAMORZĄDU

§ 17

Prezydium Samorządu jest organem wspomagającym Przewodniczącego Samorządu w realizacji jego celów statutowych.

§ 18

W skład Prezydium wchodzą uczniowie liceum powoływani spośród uczniów, którzy w głosowaniu na przewodniczącego uzyskali największą liczbę głosów. Na odpowiednie stanowiska są oni powoływani przez   Przewodniczącego.

§ 19

Sesje Prezydium są zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego, zależnie od potrzeb.

§ 20

Kadencja Prezydium trwa 1 rok szkolny.

Rozdział V

OPIEKUN SAMORZĄDU

§ 21

1. Opiekuna Samorządu Szkolnego powołuje Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej w konsultacji z Radą Uczniów.

2. Opiekun Samorządu Szkolnego służy Samorządowi radą i pomocą oraz sprawuje ogólny nadzór nad podejmowanymi przezeń działaniami. W szczególności ma prawo uczestnictwa w obradach Rady Uczniów.

Rozdział VI

FUNDUSZE SAMORZĄDU

§ 22

1.Działalność Samorządu jest finansowana ze środków Rady Rodziców przeznaczonych na ten cel lub funduszy pozyskanych z innych źródeł.

2. Przewodniczący określa cele, na jakie przeznaczone są fundusze, i jest za nie odpowiedzialny przed Radą Uczniów.

3. Wszystkie wydatki Samorządu muszą być przedłożone do akceptacji Opiekunowi Samorządu.

4. Inne środki materialne stanowią także wspólną własność Samorządu.

Rozdział VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23

Dyrektor Liceum, na wniosek Opiekuna Samorządu Szkolnego lub z własnej inicjatywy, ma prawo zawiesić uchwałę Rady Uczniów lub decyzję Przewodniczącego, jeżeli jest ona niezgodna ze Statutem Szkoły bądź też innymi, obowiązującymi przepisami.

§ 24

Niniejszy regulamin podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły i uchwaleniu przez Radę Uczniów. Wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Dyrektora Szkoła.

§ 28

  1. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Rada Uczniów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 3/4 wszystkich członków Rady. Zmian takich można dokonać na wniosek Przewodniczącego Samorządu, lub na pisemny wniosek połowy członków Rady Uczniów złożony na ręce Przewodniczącego i Opiekuna Samorządu Szkolnego. Wniosek taki Przewodniczący Samorządu Szkolnego jest obowiązany poddać pod głosowanie na posiedzeniu Rady Uczniów, zwołanym nie później niż w ciągu 20 dni od daty złożenia
  2. wniosku.2. Zmiany w niniejszym regulaminie wymagają dla swojej ważności podpisu Dyrektora Szkoły. Dyrektor ma prawo odrzucić proponowane zmiany z podaniem przyczyny.

Zatwierdzono 1.09.2013 roku

ORDYNACJA WYBORCZA REGULUJĄC

TRYB I ZASADY WYBIERANIA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU

SZKOLNEGO W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W WARSZAWIE

 

Rozdział I

ZASADY OGÓLNE

§ 1

Czynne i bierne prawo wyborcze posiada każdy uczeń szkoły jeśli nie został pozbawiony na czas określony praw ucznia.

§ 2

Wybory są równe: każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. Wszyscy uczniowie posiadający bierne prawo wyborcze mają takie same prawa do startowania w wyborach.

§ 3

Wybory są bezpośrednie: wyborcy wybierają przewodniczącego wyłącznie osobiście. Z zastrzeżeniem § 28.

§ 4

Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu: kartę do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny.

§ 5

1. Termin głosowania zarządza Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej. Ta decyzja musi uzyskać aprobatę Dyrektora Szkoły.

2. Zaakceptowany przez Dyrektora termin wyborów Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej podaje do publicznej wiadomości.

3. Wybory powinny odbyć się najpóźniej do końca października.

Rozdział II

SPIS WYBORCÓW

§ 6

1. Spis wyborców jest sporządzany przez Przewodniczącego Komisji.

2. Przewodniczący komisji ma prawo nakazać sporządzenie spisu wyborców wybranemu przez siebie członkowi komisji.

Rozdział III

KOMISJA WYBORCZA

§ 7

Zadaniem Szkolnej Komisji Wyborczej jest przeprowadzenie wyborów zgodnie z niniejszą ordynacją.

§ 8

1. Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej jest powoływany przez Opiekuna Samorządu.

2. Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej ani jej członkowie nie mogą kandydować na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego (komisje może stanowić ustępujące Prezydium).

§ 9

1. Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej ustala liczbę członków komisji, a następnie powołuje jej skład.

2. W skład komisji wyborczej wchodzą uczniowie będący przedstawicielami każdego rocznika klas.

Rozdział IV

LOKAL WYBORCZY

§ 10

1. Lokal wyborczy wybierany jest przez Przewodniczącego Komisji; jego decyzja musi uzyskać akceptacje Dyrektora Szkoły.

2. W razie potrzeby Dyrektor szkoły wydaje zarządzenie organizacyjne niezbędne do przeprowadzenia wyborów zgodnie z niniejszą ordynacją.

§ 11

1.W lokalu wyborczym i na terenie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji obowiązuje zakaz prowadzenia kampanii wyborczej.

2. Członkowie komisji zobowiązani są do usuwania oznak kampanii wyborczej z lokalu wyborczego.

Rozdział VI

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

§ 12

Zgłaszania kandydatów można dokonywać w czasie określonym i podanym do publicznej wiadomości przez odchodzącego Przewodniczącego.

§ 13

Zgłoszenia kandydata kieruje się na ręce Opiekuna Samorządu.

§ 14

Kandydatem może być uczeń XXV LO spełniający wymagane kryterium oceny z zachowania, co najmniej poprawne. W przypadku uczniów klas pierwszych bierzemy po uwagę ocenę z zachowania na zakończenie gimnazjum.

§ 15

1. Opiekun Samorządu dokonuje zarejestrowania kandydata, jeśli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami niniejszej ordynacji.

2. Jeśli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Opiekun Samorządu bezzwłocznie powiadamia o tym kandydata i dokonuje rejestracji w innym terminie, o ile wniosek zostanie przedstawiony zgodnie z niniejszą ordynacją.

§ 16

1. Opiekun Samorządu sporządza listę kandydatów.

2. Po tej czynności powołuje Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej.

§ 17

Opiekun Samorządu przekazuje listę kandydatów Przewodniczącemu Szkolnej Komisji Wyborczej.

 

Rozdział VII

KARTA DO GŁOSOWANIA

§ 18

Komisja wyborcza zarządza wykonanie kart do głosowania.

§ 19

Na karcie wymienieni zostają kandydaci w kolejności alfabetycznej.

§ 20

Kartę opatruje się pieczęcią szkoły.

 

Rozdział VIII

GŁOSOWANIE

§ 21

Każdy głosujący potwierdza odbiór karty do głosowania podpisem składanym na spisie wyborców przy swoim imieniu i nazwisku.

§ 22

Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia w godzinach wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej i zaakceptowanych przez Dyrektora.

§ 23

Wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie z prawej strony jego nazwiska znaku „x”.

 

Rozdział IX

USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW

§ 24

Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza i jej Przewodniczący zabezpieczają nie wykorzystane karty do głosowania, a następnie otwierają urnę wyborczą.
Komisja przystępuje do ustalenia:

1. Frekwencji wyborczej (na podstawie spisu wyborców).

2. Liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.
3. Liczbę głosów nieważnych.

§ 25

Komisja za nieważne uznaje głosy:

1. Oddane na innych kandydatów niż widniejący na kartach do głosowania.

2. Ze znakiem „X” umieszczonym przy więcej niż jednym nazwisku kandydata.

3. Bez znaku „X”

§ 26

Dopisanie na karcie nazwiska lub poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

Rozdział X

USTALENIE WYNIKÓW WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

§ 27

1. Po dokonaniu obliczeń Komisja sporządza protokół o wyniku wyborów Przewodniczącego Samorządu Szkolnego.

2. Za wybranego uważa się kandydata na Przewodniczącego, który otrzymał więcej niż połowę ważnych głosów.

3. Jeżeli większości absolutnej nie uzyska żaden z kandydatów to w czternastym dniu od daty zarządzonych wyborów przeprowadza się ponowne głosowanie. Biorą w nim udział dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu i nie wycofali swojej kandydatury.

4. Ponowne głosowanie należy przeprowadzić w zgodzie z niniejszą ordynacją.

5. Nie przeprowadza się ponownego głosowania, jeżeli z powodów określonych w paragrafie 27 pozostał jeden kandydat. Wtedy, za wybranego uważa się kandydata, który pozostał na liście.

§ 28

1. W wypadku, gdy do kandydowania zgłosiło się mniej niż 6 uczniów, Rada Uczniów, w głosowaniu bezwzględną większością głosów, wyłania nowego Przewodniczącego.

3. Prawo głosu mają wyłącznie członkowie Rady i odchodzący Przewodniczący.

4. Głosowanie jest obowiązkowe i nie ma możliwości wstrzymania się od głosu.

5. W głosowaniu, w charakterze obserwatorów, bierze udział Opiekun Samorządu.

§ 29

Wyniki wyborów Szkolna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości.

Rozdział XII

KAMPANIA WYBORCZA

§ 30

W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem, prowadzenie kampanii wyborczej i agitacji na rzecz kandydatów jest zakazane.

§ 31

Kampania wyborcza prowadzona jest w zgodzie z obowiązującymi w szkole przepisami.

§ 32

Wszelkie chwyty agitacyjne powinny uzyskać akceptację Opiekuna Samorządu lub Dyrektora Szkoły.

§ 33

1.W wypadku, gdy plakaty, napisy, ulotki wyborcze albo inne formy propagandy i agitacji wyborczej zawierają dane i informacje nieprawdziwe lub nieścisłe, każdy zainteresowany ma prawo wnieść do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej pisemny wniosek o wydanie zakazu rozpowszechniania takich informacji.

2. Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej niezwłocznie zapoznaje się z wnioskiem i wydaje odpowiednią decyzję.

§ 34

Kandydaci mają równy i bezpłatny dostęp do szkolnych środków masowego przekazu.

§ 35

W prowadzeniu kampanii wyborczej zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek formy działania ze strony Dyrekcji, nauczycieli, personelu szkoły i działającego Samorządu.

Zatwierdzono 1.09.2013 roku

Generally there is no need to visit apothecary every time you want to purchase drugs. For instance Ventolin is used to treat asthma attacks. This therapy works by relaxing muscles in the airways to straighten breathing. Betweentimes men are looking for medicines to resolve sexual soundness problem. A lot of young men ask about "http://cialiscom.biz/cialis-vs-viagra-the-right-choice-for-your-pleasure.html". What may patients tell a physician before capture Cialis? How you can find detail information about ""? More information about Cialis available at "". Orgasm dysfunction can generally indicate heartiness problems elsewhere. First of all, only your physician can decide if Cialis or other preparation is right for you.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!